Skip to main content

Privacyverklaring Contrive.nl | 25 mei 2018

Contrive.nl verwerkt persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening verwerkt Contrive.nl uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Contrive.nl, uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Contrive.nl verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Contrive.nl levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Contrive.nl dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Contrive.nl verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Contrive.nl worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Contrive.nl persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Contrive.nl, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Contrive.nl aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Contrive.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief (Mailchimp)

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt Contrive.nl Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Mailchimp. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Links

Contrive.nl kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Contrive.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Contrive.nl raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Contrive.nl verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar rgroenveld@contrive.nl. Contrive.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Contrive.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Contrive.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Contrive.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Contrive.nl op via rgroenveld@contrive.nl.

Contact opnemen

Contrive.nl is als volgt te bereiken:
Adres: Meerheide 110, 5521 DX Eersel
Kamer van Koophandel: 17137093
Telefoon: 040 707 43 49
E-mailadres: rgroenveld@contrive.nl

Aanpassingen

Contrive.nl kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2020.